Hogan Talent – คำตอบสำหรับการสรรหาบุคลากรที่ใช่สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก

Hogan Talent เป็นแบบประเมินที่ทาง Hogan ได้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย ความสามารถในการเลือก competency ที่เราต้องการจะประเมิน การสรุปเป็นคะแนนเพื่อแสดงถึงระดับของความเหมาะสมในกรณีนำไปใช้เปรียบเทียบกับผู้สมัครหลายๆคน การแนะนำคำถามที่ทางองค์กรควรจะถามเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพของผู้สมัครหรือข้อควรระวังเป็นพิเศษ และที่สำคัญ ราคาของ Hogan Talent มีราคาไม่สูงมาก เทชมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการรับพนักงานที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ถือว่าคุ้มค่า เพราะเราแทบกันดีว่าต้นทุนของการรับพนักงานที่ไม่ตรงทั้งในเรื่องของ Job-Fit และ Culture-Fit มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กร

ADGES · 20/11/2023

ในการสรรหาพนักงานเข้าสู่องค์กร (Recruitment) เป็นขบวนการที่เราต้องให้ความสำคัญในสามปัจจัย ก็คือ

  • 1. คุณภาพของขบวนการสรรหา (Quality)
  • 2. ความยุติธรรม (Fairness)
  • 3. ประสิทธิภาพของขบวนการ (Efficiency)

ดังนั้นการนำเอาเครื่องมืออย่างแบบประเมินทางจิตวิทยา (Psychometric Assessment) มาใช้ในขบวนการจะช่วยทำให้องค์กรสามารถสร้างขบวนการสรรหาที่บรรลุถึงสามปัจจัยดังกล่าว แต่ในอดีตการนำเอาเครื่องมือแบบจิตวิทยามาใช้มีความซับซ้อน มีราคาสูง และบ่อยครั้งเมื่อองค์กรไม่ได้มีความเข้าใจในตัวเครื่องมืออย่างจริงจัง ย่อมสร้างความสับสนแต่เกิดคำถามถึงความเหมาะและความถูกต้องของเครื่องมือ หรือไม่ทาง HR อาจจะนำเอาแบบประเมินที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำ Recruitment ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ตรงและไม่ได้ตอบโจทย์องค์กรจริงๆ Hogan Talent เป็นแบบประเมินที่ทาง Hogan ได้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย ความสามารถในการเลือก competency ที่เราต้องการจะประเมิน การสรุปเป็นคะแนนเพื่อแสดงถึงระดับของความเหมาะสมในกรณีนำไปใช้เปรียบเทียบกับผู้สมัครหลายๆคน การแนะนำคำถามที่ทางองค์กรควรจะถามเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพของผู้สมัครหรือข้อควรระวังเป็นพิเศษ และที่สำคัญ ราคาของ Hogan Talent มีราคาไม่สูงมาก เทชมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการรับพนักงานที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ถือว่าคุ้มค่า เพราะเราแทบกันดีว่าต้นทุนของการรับพนักงานที่ไม่ตรงทั้งในเรื่องของ Job-Fit และ Culture-Fit มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อองค์กร

Course นี้จะอธิบายถึงการใช้ง่าย Hogan Talent ซึ่งทาง ADGES ที่เราเป็นพันธมิตรกับทาง Hogan Assessment มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของ Hogan Coaching Network ทางเราสามารถทำงานกับองค์กรลูกค้าเพื่อช่วยในการดำเนินการส่ง invitation ให้ผู้สมัคร การออกแบบ competency ที่เหมาะสม การดึง individual และ group report

About Instructor

ADGES

10 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 3 Lessons