Strategic Talent Management

ศักยภาพพนักงาน เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรได้เปรียบจากคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ดี การมีเกณฑ์ในการประเมินของบุคลากร ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในทุกๆ วันของผู้นำ และองค์กร อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเรื่องบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพยังคงเป็นความท้าทายในทุกๆ วันสำหรับผู้นำและองค์กร

ADGES · 27/07/2023
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ:
  • หลักการการออกแบบ Strategic Talent Management Program ที่สร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้น
  • การสรรหาและการระบุ Talent ภายในองค์กร 
  • เรียนรู้หลักการในการออกแบบ Strategic Talent Management Program ให้เหมาะสมกับลักษณะพิเศษขององค์กร
  • การมีส่วนร่วมของโครงการจากกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
  • การวัดผลสำเร็จของ Strategic Talent Management Program

About Instructor

ADGES

10 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons